Despre noi

Întreprinderea profesională „ESTCONSULT” I.P.U.R.L., cu sediul în Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, jud. Vaslui, cod poştal 735100, membră a Uniunii Naţionale a Practicienilor în Reorganizare şi Lichidare, înscrisă în Registrul Formelor de Organizare la nr. RFO 0155, cod fiscal RO 20657197, reprezentată de ing. Iacob Liviu, membru U.N.P.I.R. – nr. matricol 10575, este succesoarea de drept conform art. 72, alin. 2, din O.U.G. nr. 86/2006, a S.C. ESTCONSULT S.R.L. Huşi, societate de administrări şi lichidări judiciare şi a practicianului în reorganizare şi lichidare ing. Liviu Iacob.

ESTCONSULT I.P.U.R.L. Huşi asigură îndeplinirea atribuţiilor, prevăzute de lege pentru lichidatorii/administratorii judiciari, cu profesionalism, operativitate, cu atenta respectare a legii. Calitatea serviciilor prestate este recunoscută de beneficiarii noştri direcţi ai acestor servicii, respectiv creditorii societăţilor în faliment, dintre care: creditori bugetari, instituţii bancare, precum şi numeroase persoane fizice şi juridice.

Ca o recunoaştere a calităţii şi profesionalismului manifestat în desfăşurarea activităţii sale, firma a fost agreată în cursul anului 2006 de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti, fiind inclusă pe lista lichidatorilor agreaţi a participa la lichidarea societăţilor comerciale la care A.N.A.F. este creditor majoritar.

În baza Deciziei nr. 10/13.04.2020 emisă de Comisia de agreare şi selecţie a practicienilor în insolvenţă, societatea noastră a fost reagreată de către A.N.A.F. în conformitate cu prevederile Ordinului Preşedintelui A.N.A.F. nr. 2442/2016, fiind înscrisă în anexă nr. 1- lista practicienilor agreaţi - poziţia 247.

Societatea noastră are experienţă de peste paisprezece ani în domeniu, dispune de dotarea şi personalul calificat pentru a îndeplini în bune condiţii şi cu profesionalism atribuţiunile prevăzute de art. 20 şi/sau art. 25 din Legea nr. 85/2006, privind procedura insolvenţei, şi art. 58, 64 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

De asemenea, societatea de lichidare, colaborează în bune condiţii cu societăţi profesionale, specializate în domeniile conexe.

ACTIVITĂŢI ORGANIZATE

Întreprinderea profesională ESTCONSULT I.P.U.R.L. Huşi poate realiza în cele mai bune condiţii operaţiunile specifice activităţilor de lichidare/reorganizare judiciară, din care, cu titlu de exemplu, enumerăm:

 • examinarea activităţii debitorului şi întocmirea unui raport asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la insolvenţă, cu stabilirea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă – activitate realizată de către contabili autorizaţi, analişti, consilieri juridici;
 • analiza activităţii debitorului cu referire asupra posibilităţilor reale de reorganizare efectivă a activităţii debitorului ori a motivelor care nu permit reorganizarea – activitate realizată de experţii contabili, jurişti şi experţii evaluatori;
 • conducerea activităţii debitorului – activitate realizată cu sprijinul economiştilor, juriştilor şi/sau inginerilor noştri;
 • efectuarea inventarierii patrimoniului debitorului în conformitate cu prevederile legii – cu ajutorul inginerilor, experţilor evaluatori, juriştilor şi a contabililor;
  verificarea realităţii documentelor depuse de debitor în temeiul art. 28 din Legea nr. 85/2006 sau art. 67 din Legea nr. 85/2014 - prin folosirea experţilor contabili;
 • întocmirea bilanţului de deschidere a activităţii de lichidare judiciară – activitate desfăşurată de contabilii autorizaţi;
 • introducerea de acţiuni în justiţie pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna intereselor creditorilor, în urma unei analize atente şi amănunţite efectuate de către juriştii şi lichidatorii noştri;
 • urmărirea încasărilor creanţelor debitorului, juriştii noştri, analizând posibilităţile de recuperare a acestor creanţe, întocmesc un raport în acest sens în vederea prezentării concluziilor în faţa creditorilor;
 • valorificarea întregului patrimoniu inventariat şi evaluat, urmărind maximizarea valorilor ce se pot obţine prin lichidarea averii debitorului;
 • întocmirea tuturor actelor necesare pentru reprezentare în faţa instanţelor, cu acurateţe şi profesionalism, folosind experienţa juriştilor noştri.

Înaltul profesionalism al serviciilor prestate ne recomandă pe piaţa serviciilor de administrare şi lichidare judiciară şi faţă de partenerii noştri, ca un partener demn de încredere, prompt, permanent preocupat de creşterea calităţii serviciilor prestate şi a pregătirii profesionale a membrilor echipei ESTCONSULT I.P.U.R.L. Huşi.